Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z języka angielskiego


Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego

Matura Kurs Ilość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018 Standardowy 83 860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!

Egzamin maturalny z języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym. Część ustna egzaminu nie posiada określonego poziomu.

Jeżeli uczeń wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny (który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy!), przystępuje do egzaminu na poziomie rozszerzonym jedynie w części pisemnej.

Jak wygląda egzamin ustny?


Struktura egzaminu ustnego:


 • Rozmowa wstępna (2 minuty): stanowi nowość na egzaminie maturalnym, jest ona wyłącznie rozgrzewką językową przed zadaniami właściwymi. Rozmowa ta nie jest punktowana!
 • Zadanie 1 (4 minuty): rozmowa z odgrywaniem roli (tylko 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem!)
 • Zadanie 2 (3 minuty): opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania
 • Zadanie 3 (5 minut): wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. (ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem oraz materiałami)

Czym różni się część pisemna na poziomie podstawowym od poziomu rozszerzonego?


Struktura egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym:


Czas trwania egzaminu: 120 minut

1. Rozumienie ze słuchu: 3-4 zadania (czas: około 20 minut)

2. Rozumienie tekstów pisanych: 3-4 zadania (czas: około 100 minut, w tym znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna)

3. Znajomość środków językowych: 2-3 zadania zamknięte

4. Wypowiedź pisemna: 1 zadanie (80 – 130 słów) – tekst użytkowy np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym


Struktura egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym:

Czas trwania egzaminu: 150 minut (1 arkusz)

1. Rozumienie ze słuchu: 3-4 zadania (czas: około 25 minut)

2. Rozumienie tekstów pisanych: 3-4 zadania (czas: około 125 minut, w tym znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna)

3. Znajomość środków językowych: 2-3 zadania (zamknięte i otwarte)

4. Wypowiedź pisemna: wybór jednego z dwóch tematów (200-250 słów) – tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Nasi wykładowcy kładą nacisk na ćwiczenia dotyczące tekstów czytanych, wybierając do tego najaktualniejsze pozycje z mediów. Powtarzają oraz rozwijają zasób słownictwa, stosując zróżnicowane zadania, związane z sytuacjami normalnego, codziennego życia - to przydaje się zarówno do części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu. Wykorzystują urozmaicone nagrania,
aby rozumienie tekstów słuchanych doprowadzić do perfekcji. Wszystko to odbywa się równolegle
z powtórką gramatyczną, która jest konieczna przy prawie każdym zadaniu.

Główny nacisk położymy na te dziedziny, które sprawiają Wam najwięcej kłopotu oraz te, które zawsze powtarzają się na maturze. Nauczymy się specyfiki rozwiązywania arkuszy maturalnych.

W szczególności położymy nacisk na następujące zagadnienia:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna (różne formy w zależności od poziomu),
 • rozmowa z odgrywaniem roli,
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania.

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY
kursów z języka angielskiego:


Kurs Standardowy (poziom podstawowy)

  • Spotkanie 1
   Test diagnozujący, sprawdzający poziom zaawansowania językowego
   Część tematyczna: Człowiek
   Gramatyka: Czasy teraźniejsze
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: zasady oceniania wypowiedzi pisemnej, krótki tekst użytkowy – pocztówka,
   Mówienie: zasady oceniania części ustnej, rozmowa wstępna
  • Spotkanie 2
   Część tematyczna: Dom
   Gramatyka: Czasy przeszłe
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – ogłoszenie o zgubie,
   Mówienie: rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli
  • Spotkanie 3
   Część tematyczna: Szkoła
   Gramatyka: Czasy perfect
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – ogłoszenie o wydarzeniu,
   Mówienie: rozmowa wstępna, opis ilustracji
  • Spotkanie 4
   Część tematyczna: Człowiek, Dom, Szkoła – utrwalenie wiadomości.
   Gramatyka: Czasy przyszłe
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – zaproszenie,
   Mówienie: rozmowa wstępna, trzy pytania na temat zdjęcia
  • Spotkanie 5
   Część tematyczna: Praca
   Gramatyka: Utrwalenie wiadomości o czasach gramatycznych.
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – notatka/ e-mail/wiadomość,
   Mówienie: rozmowa wstępna, materiał stymulujący
  • Spotkanie 6
   Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
   Gramatyka: Test – czasy gramatyczne
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list nieformalny,
   Mówienie: rozmowa wstępna, pytania do zadania 3
  • Spotkanie 7
   Część tematyczna: Żywienie
   Gramatyka: Czasowniki modalne
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list z prośbą o informacje,
   Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 8
   Część tematyczna: Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie – utrwalenie wiadomości.
   Gramatyka: Zdania warunkowe
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list z zażaleniem (reklamacja),
   Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 9
   Część tematyczna: Zakupy i usługi
   Gramatyka: Przyimki, spójniki
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list formalny: podanie o pracę,
   Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 10
   Część tematyczna: Podróżowanie i turystyka
   Gramatyka: Utrwalenie wiadomości: czasowniki modalne, zdania warunkowe, przyimki, spójniki
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list do redakcji, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 11
   Część tematyczna: Kultura
   Gramatyka: Test - czasowniki modalne, zdania warunkowe, przyimki, spójniki
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – ankieta, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 12
   Część tematyczna: Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura – utrwalenie wiadomości.
   Gramatyka: Strona bierna
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie,
   Pisanie: krótki tekst użytkowy – ćwiczenia utrwalające,
   Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 13
   Część tematyczna: Sport
   Gramatyka: Zdania przydawkowe, przymiotniki
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – ćwiczenia utrwalające ,
   Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 14
   Część tematyczna: Zdrowie
   Gramatyka: Formy dzierżawcze, zaimki nieokreślone
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 15
   Część tematyczna: Nauka i technika
   Gramatyka: Utrwalenie wiadomości: strona bierna, zdania przydawkowe, przymiotniki, formy dzierżawcze, zaimki nieokreślone
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 16
   Część tematyczna: Sport, Zdrowie, Nauka i technika – utrwalenie wiadomości.
   Gramatyka: Test gramatyczny - strona bierna, zdania przydawkowe, przymiotniki, formy dzierżawcze, zaimki nieokreślone
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 17
   Część tematyczna: Świat przyrody
   Gramatyka: Mowa zależna
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 18
   Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
   Gramatyka: Konstrukcje there is/it is, przedimki
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 19
   Część tematyczna: Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo – utrwalenie wiadomości.
   Gramatyka: Składnia czasowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 20
   Część tematyczna: Test leksykalny obejmujący wszystkie obszary tematyczne
   Gramatyka: Utrwalenie wiadomości: mowa zależna, konstrukcje There is/it is, przedimki, składnia czasowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 21
   Gramatyka: Test gramatyczny - mowa zależna, konstrukcje There is/it is, przedimki, składnia czasowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
  • Spotkanie 22
   Utrwalenie wiadomości – słownictwo i gramatyka ze spotkań 1-21
   Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie
  • Spotkanie 23
   Ćwiczenia utrwalające słownictwo i gramatykę
   Egzamin: arkusz maturalny
  • Spotkanie 24
   Egzamin: arkusz maturalny, zestaw egzaminacyjny (matura ustna)
  • Spotkanie 25
   Egzamin: arkusz maturalny, zestaw egzaminacyjny (matura ustna)


  Kurs Standardowy (poziom rozszerzony)

  • Spotkanie 1
   Test wstępny sprawdzający poziom zaawansowania językowego (30 minut)
   Część tematyczna: Człowiek
   Gramatyka: Czasy teraźniejsze (Present Simple/ Present Continuous; rzeczowniki
   policzalne, niepoliczalne, określniki ilości)
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podst. ilustracji
  • Spotkanie 2
   Część tematyczna: Dom
   Gramatyka: Czasy teraźniejsze (cd. Present Simple/ Present Continuous; przedimki;
   zaimki nieokreślone )
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test wielokrotnego wyboru)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
  • Spotkanie 3
   Część tematyczna: Edukacja
   Gramatyka: Czasy przeszłe (Past Simple/ Past Continuous/ konstrukcja: used to)
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test  typu prawda-fałsz)/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: opis osoby
  • Spotkanie 4
   Część tematyczna: Praca
   Gramatyka: Czasy przeszłe (cd. Past Simple/ Past Continuous/ konstrukcja: used to/; Past
   Perfect, Past Perfect Continuous )     
   Przymiotniki: stopniowanie
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
  • Spotkanie 5
   Część tematyczna: Edukacja, Praca, Dom
   Gramatyka: Składnia czasowników / Zdania przydawkowe: Relative clauses
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu(dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: opowiadanie
  • Spotkanie 6
   Powtórzenie wiadomości o czasach teraźniejszych oraz przeszłych.
   Wykonywanie zadań z zakresu poznanych do tej pory czasów.
   Powtórzenie słownictwa z zakresu: człowiek, dom, edukacja, praca. (Powtórka w formie ćwiczeń na mówienie oraz słuchanie)
  • Spotkanie 7
   Test obejmujący materiał ze spotkań 1-6 ( 45 minut)
   Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
   Gramatyka: Czasy perfektywne: Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( dobieranie)
  • Spotkanie 8
   Część tematyczna: Żywienie
   Gramatyka: Czasy przeszłe (Czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous- ćwiczenia utrwalające)/ Przysłówki
   Egzamin: Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
  • Spotkanie 9
   Część tematyczna: Zakupy i usługi
   Gramatyka: Czasy przyszłe (Future Simple, Future Continuous, konstrukcja: „be
   going to”, Present Continuous i Present Simple- do wyrażania przyszłości, Future Perfect,
   Future Perfect Continuous)
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: rozprawka
  • Spotkanie 10
   Część tematyczna: Podróżowanie i turystyka
   Gramatyka: Zdania warunkowe (typu 0,I,II,III oraz mieszane)
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji , rozmowa na podstawie ilustracji/ Wypowiedź pisemna: opowiadanie
  • Spotkanie 11
   Część tematyczna: Kultura
   Gramatyka: Zdania warunkowe (cd.); spójniki
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń/ Wypowiedź pisemna: recenzja
  • Spotkanie 12
   Część tematyczna: Around the world in English: America, Australia Quiz
   Gramatyka: Powtórzenie wiadomości o zdaniach warunkowych oraz czasach
   przyszłych
   Egzamin: Mówienie: relacjonowanie wydarzeń
  • Spotkanie 13
   Test leksykalno-gramatyczny: 6-11 ( 30 minut)
   Część tematyczna: Sport
   Gramatyka: Strona bierna
   Egzamin: Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń
   Wypowiedź pisemna: opis  
  • Spotkanie 14
   Część tematyczna: Zdrowie
   Gramatyka: Czasowniki modalne
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
  • Spotkanie 15
   Część tematyczna: Zdrowie, zakupy i usługi, żywienie
   Gramatyka: Przymiotniki czasu i miejsca; przyimki po czasownikach i
   przymiotnikach
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, uzyskiwanie i udzielanie informacji
  • Spotkanie 16
   Część tematyczna: Nauka i technika
   Gramatyka: Przymiotniki w funkcji dzierżawczej i zaimki dzierżawcze
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: rozprawka
  • Spotkanie 17
   Część tematyczna: Around the world in English: South Africa, India
   Gramatyka: Powtórzenie materiału: Zdania warunkowe, strona bierna, czasowniki
   modalne
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( zadania typu: prawda-fałsz)
  • Spotkanie 18
   Część tematyczna: Świat przyrody
   Gramatyka: Mowa zależna i pytania pośrednie
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: powtórzenie wiadomości o dłuższych tekstach użytkowych
  • Spotkanie 19
   Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
   Gramatyka: Zdania przydawkowe
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
  • Spotkanie 20
   Test leksykalno-gramatyczny z zakresu: 14-19
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
  • Spotkanie 21
   Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
   Gramatyka: Czasy teraźniejsze (powtórzenie wszystkich czasów teraźniejszych)
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
  • Spotkanie 22
   Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
   Gramatyka: Powtórzenie wszystkich zaimków; konstrukcje: there is/ it is; formy
   dzierżawcze
   Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: recenzja
  • Spotkanie 23
   Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo, świat przyrody
   Gramatyka: Czasy przeszłe (powtórzenie wszystkich czasów przeszłych)
   Egzamin: Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
  • Spotkanie 24
   Gramatyka: Czasy przyszłe (powtórzenie czasów przyszłych oraz konstrukcji
   wyrażających przyszłość) / Powtórzenie strony biernej oraz mowy zależnej
   Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego
  • Spotkanie 25
   Gramatyka: Zadania powtórkowe z całego zakresu gramatycznego
   Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego
   Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów.
   Rozmowy na podstawie materiału stymulującego