Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z języka niemieckiego


Kursy przygotowujące do matury z języka niemieckiego

Matura Kurs Ilość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018 Standardowy 83 860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!

Egzamin maturalny z języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym. Część ustna egzaminu nie posiada określonego poziomu.

Jeżeli uczeń wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny (który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy!), przystępuje do egzaminu na poziomie rozszerzonym jedynie w części pisemnej.

Jak wygląda egzamin ustny?


Struktura egzaminu ustnego:


 • Rozmowa wstępna (2 minuty): stanowi nowość na egzaminie maturalnym, jest ona wyłącznie rozgrzewką językową przed zadaniami właściwymi. Rozmowa ta nie jest punktowana!
 • Zadanie 1 (4 minuty): rozmowa z odgrywaniem roli (tylko 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem!)
 • Zadanie 2 (3 minuty): opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania
 • Zadanie 3 (5 minut): wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. (ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem oraz materiałami)

Czym różni się część pisemna na poziomie podstawowym od poziomu rozszerzonego?


Struktura egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym:


Czas trwania egzaminu: 120 minut

1. Rozumienie ze słuchu: 3-4 zadania (czas: około 20 minut)

2. Rozumienie tekstów pisanych: 3-4 zadania (czas: około 100 minut, w tym znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna)

3. Znajomość środków językowych: 2-3 zadania zamknięte

4. Wypowiedź pisemna: 1 zadanie (80 – 130 słów) – tekst użytkowy np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym


Struktura egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym:

Czas trwania egzaminu: 150 minut (1 arkusz)

1. Rozumienie ze słuchu: 3-4 zadania (czas: około 25 minut)

2. Rozumienie tekstów pisanych: 3-4 zadania (czas: około 125 minut, w tym znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna)

3. Znajomość środków językowych: 2-3 zadania (zamknięte i otwarte)

4. Wypowiedź pisemna: wybór jednego z dwóch tematów (200-250 słów) – tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Nasi wykładowcy kładą nacisk na ćwiczenia dotyczące tekstów czytanych, wybierając do tego najaktualniejsze pozycje z mediów. Powtarzają oraz rozwijają zasób słownictwa, stosując zróżnicowane zadania, związane z sytuacjami normalnego, codziennego życia - to przydaje się zarówno do części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu. Wykorzystują urozmaicone nagrania,
aby rozumienie tekstów słuchanych doprowadzić do perfekcji. Wszystko to odbywa się równolegle
z powtórką gramatyczną, która jest konieczna przy prawie każdym zadaniu.

Główny nacisk położymy na te dziedziny, które sprawiają Wam najwięcej kłopotu oraz te, które zawsze powtarzają się na maturze. Nauczymy się specyfiki rozwiązywania arkuszy maturalnych.

W szczególności położymy nacisk na następujące zagadnienia:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna (różne formy w zależności od poziomu),
 • rozmowa z odgrywaniem roli,
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania.

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z języka niemieckiego:


Kurs Standardowy (poziom podstawowy)

 • Spotkanie 1
  Test wstępny sprawdzający poziom zaawansowania językowego (30 minut)
  Część tematyczna: Człowiek
  Gramatyka: czas teraźniejszy, stopniowanie przymiotnika, czasowniki modalne.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: podstawowe zwroty przydatne w prowadzeniu rozmowy/ rozmowa na podst. ilustracji
 • Spotkanie 2
  Część tematyczna: Dom
  Gramatyka: zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: ,,wenn”, ,,weil”, ,,dass”, liczba mnoga rzeczownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test wielokrotnego wyboru)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: zaproszenie
 • Spotkanie 3
  Część tematyczna: Szkoła
  Gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test  typu prawda-fałsz)/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: pisanie zaproszenia i listu półformalnego o przyjęcie do szkoły. 
 • Spotkanie 4
  Część tematyczna: Praca
  Gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: podanie o pracę
 • Spotkanie 5
  Część tematyczna: Szkoła, Praca, Dom
  Gramatyka: Szyk zdania , zdania przydawkowe.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie           i udzielanie informacji, / Wypowiedź pisemna: krótki tekst użytkowy: pisanie e-maila i pocztówki.
 • Spotkanie 6
  Powtórzenie wiadomości o zdania współrzędnie i podrzędnie złożonych, stopniowanie i odmiana przymiotnika, szyk zdania. Wykonywanie ćwiczeń z tego zakresu tematycznego.
  Powtórzenie czterech form pisemnych: zaproszenie, ogłoszenie o zgubie, podanie o pracę. Powtórzenie słownictwa z zakresu: człowiek, dom, szkoła, praca. (Powtórka w formie ćwiczeń na mówienie oraz słuchanie)
 • Spotkanie 7
  Test obejmujący materiał ze spotkań 1-6 ( 45 minut)
  Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
  Gramatyka: zdania współrzędnie i podrzędnie złożone, stopniowanie i odmiana przymiotnika, szyk zdania.  
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)
 • Spotkanie 8
  Część tematyczna: Żywienie
  Gramatyka: Zdania czasowe ze spójnikiem: ..bevor” i ,,wenn”, przysłówek, zaimki dzierżawcze.
  Egzamin: Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: napisanie notatki.
 • Spotkanie 9
  Część tematyczna: Zakupy i usługi
  Gramatyka: Czas przeszły: Perfekt.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list prywatny 
 • Spotkanie 10
  Część tematyczna: Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Czas przeszły Perfekt ,zdania warunkowe
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji , rozmowa na podstawie ilustracji/ Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: pisanie zażalenia. 
 • Spotkanie 11
  Część tematyczna: Kultura
  Gramatyka: Zdania warunkowe, czas przeszły: Imperfekt.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń/ Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: wiadomość, ogłoszenie.
 • Spotkanie 12
  Część tematyczna: Rund um die Welt auf  Deutsch: Kraje niemieckojęzyczne- Quiz.
  Gramatyka: Powtórzenie wiadomości o zdaniach warunkowych oraz czasie przeszłym: Perfekt.
  Egzamin: Mówienie: relacjonowanie wydarzeń / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list formalny (list z prośbą o informację)
 • Spotkanie 13
  Test leksykalno-gramatyczny: 7-12 ( 30 minut)
  Część tematyczna: Sport
  Gramatyka: Strona bierna
  Egzamin: Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń  
 • Spotkanie 14
  Część tematyczna: Zdrowie
  Gramatyka: Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym: Imperfekt, tryb rozkazujący.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji/ Wypowiedź pisemna: krótki tekst użytkowy: ogłoszenie o wydarzeniu
 • Spotkanie 15
  Część tematyczna: Zdrowie, zakupy i usługi, żywienie
  Gramatyka: Przyimki po czasownikach i przymiotnikach.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, uzyskiwanie i udzielanie informacji 
 • Spotkanie 16
  Część tematyczna: Nauka i technika
  Gramatyka: Przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list do redakcji 
 • Spotkanie 17
  Część tematyczna: Rund um die Welt auf  Deutsch: Kraje niemieckojęzyczne- Quiz.-część II.
  Gramatyka: Powtórzenie materiału: Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym: Imperfekt, przyimki po czasownikach i przymiotnikach, strona bierna, przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( zadania typu: prawda-fałsz)
 • Spotkanie 18
  Część tematyczna: Świat przyrody
  Gramatyka: Tryb przypuszczający, czasowniki rozdzielnie złożone.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: powtórzenie wiadomości o krótkich tekstach użytkowych 
 • Spotkanie 19
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
  Gramatyka: Zdania przydawkowe, czas przyszły: Futur I
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list półformalny do organizacji niosącej pomoc.
 • Spotkanie 20
  Test leksykalno-gramatyczny z zakresu: 14-19
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 21
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Czas teraźniejszy i czasy przeszłe: Imperfekt i Perfekt (powtórzenie wszystkich poznanych czasów).
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 22
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Powtórzenie wszystkich zaimków i przyimków.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list formalny ( z prośbą o informację)
 • Spotkanie 23
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo, świat przyrody
  Gramatyka: Powtórzenie odmiany i stopniowania przymiotnika.
  Egzamin: Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: powtórzenie wszystkich form pisemnych
 • Spotkanie 24
  Gramatyka: Czas zaprzeszły: Plusquamperfekt. Powtórzenie strony biernej i trybu przypuszczającego.
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego
 • Spotkanie 25
  Gramatyka: Zadania powtórkowe z całego zakresu gramatycznego
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego
  Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów.
  Rozmowy na podstawie materiału stymulującego.

Kurs Standardowy (poziom rozszerzony)

 • Spotkanie 1
  Test wstępny sprawdzający poziom zaawansowania językowego (30 minut)
  Część tematyczna: Człowiek
  Gramatyka: czas teraźniejszy, stopniowanie przymiotnika, czasowniki modalne.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: podstawowe zwroty przydatne w prowadzeniu rozmowy/ rozmowa na podst. ilustracji
 • Spotkanie 2
  Część tematyczna: Dom
  Gramatyka: zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: ,,wenn”, ,,weil”, ,,dass”, liczba mnoga rzeczownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test wielokrotnego wyboru)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: zaproszenie
 • Spotkanie 3
  Część tematyczna: Szkoła
  Gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test  typu prawda-fałsz)/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: pisanie zaproszenia i listu półformalnego o przyjęcie do szkoły. 
 • Spotkanie 4
  Część tematyczna: Praca
  Gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: podanie o pracę
 • Spotkanie 5
  Część tematyczna: Szkoła, Praca, Dom
  Gramatyka: Szyk zdania , zdania przydawkowe.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie           i udzielanie informacji, / Wypowiedź pisemna: krótki tekst użytkowy: pisanie e-maila i pocztówki.
 • Spotkanie 6
  Powtórzenie wiadomości o zdania współrzędnie i podrzędnie złożonych, stopniowanie i odmiana przymiotnika, szyk zdania. Wykonywanie ćwiczeń z tego zakresu tematycznego.
  Powtórzenie czterech form pisemnych: zaproszenie, ogłoszenie o zgubie, podanie o pracę. Powtórzenie słownictwa z zakresu: człowiek, dom, szkoła, praca. (Powtórka w formie ćwiczeń na mówienie oraz słuchanie)
 • Spotkanie 7
  Test obejmujący materiał ze spotkań 1-6 ( 45 minut)
  Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
  Gramatyka: zdania współrzędnie i podrzędnie złożone, stopniowanie i odmiana przymiotnika, szyk zdania.  
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)
 • Spotkanie 8
  Część tematyczna: Żywienie
  Gramatyka: Zdania czasowe ze spójnikiem: ..bevor” i ,,wenn”, przysłówek, zaimki dzierżawcze.
  Egzamin: Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: napisanie notatki.
 • Spotkanie 9
  Część tematyczna: Zakupy i usługi
  Gramatyka: Czas przeszły: Perfekt.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list prywatny 
 • Spotkanie 10
  Gramatyka: Czas przeszły Perfekt ,zdania warunkowe
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji , rozmowa na podstawie ilustracji/ Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: pisanie zażalenia. 
 • Spotkanie 11
  Część tematyczna: Kultura
  Gramatyka: Zdania warunkowe, czas przeszły: Imperfekt.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń/ Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: wiadomość, ogłoszenie.
 • Spotkanie 12
  Część tematyczna: Rund um die Welt auf  Deutsch: Kraje niemieckojęzyczne- Quiz.
  Gramatyka: Powtórzenie wiadomości o zdaniach warunkowych oraz czasie przeszłym: Perfekt.
  Egzamin: Mówienie: relacjonowanie wydarzeń / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list formalny (list z prośbą o informację)
 • Spotkanie 13
  Test leksykalno-gramatyczny: 7-12 ( 30 minut)
  Część tematyczna: Sport
  Gramatyka: Strona bierna
  Egzamin: Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń
 • Spotkanie 14
  Część tematyczna: Zdrowie
  Gramatyka: Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym: Imperfekt, tryb rozkazujący.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji/ Wypowiedź pisemna: krótki tekst użytkowy: ogłoszenie o wydarzeniu
 • Spotkanie 15
  Część tematyczna: Zdrowie, zakupy i usługi, żywienie
  Gramatyka: Przyimki po czasownikach i przymiotnikach.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, uzyskiwanie i udzielanie informacji
 • Spotkanie 16
  Część tematyczna: Nauka i technika
  Gramatyka: Przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list do redakcji 
 • Spotkanie 17
  Część tematyczna: Rund um die Welt auf  Deutsch: Kraje niemieckojęzyczne- Quiz.-część II.
  Gramatyka: Powtórzenie materiału: Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym: Imperfekt, przyimki po czasownikach i przymiotnikach, strona bierna, przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( zadania typu: prawda-fałsz)
 • Spotkanie 18
  Część tematyczna: Świat przyrody
  Gramatyka: Tryb przypuszczający, czasowniki rozdzielnie złożone.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: powtórzenie wiadomości o krótkich tekstach użytkowych 
 • Spotkanie 19
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
  Gramatyka: Zdania przydawkowe, czas przyszły: Futur I
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list półformalny do organizacji niosącej pomoc.
 • Spotkanie 20
  Test leksykalno-gramatyczny z zakresu: 14-19
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 21
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Czas teraźniejszy i czasy przeszłe: Imperfekt i Perfekt (powtórzenie wszystkich poznanych czasów).
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji 
 • Spotkanie 22
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo, świat przyrody
  Gramatyka: Powtórzenie odmiany i stopniowania przymiotnika.
  Egzamin: Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: powtórzenie wszystkich form pisemnych
 • Spotkanie 23
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo, świat przyrody
  Gramatyka: Powtórzenie odmiany i stopniowania przymiotnika.
  Egzamin: Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: powtórzenie wszystkich form pisemnych
 • Spotkanie 24
  Gramatyka: Czas zaprzeszły: Plusquamperfekt. Powtórzenie strony biernej i trybu przypuszczającego.
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego
 • Spotkanie 25
  Gramatyka: Zadania powtórkowe z całego zakresu gramatycznego
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego
  Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów.
  Rozmowy na podstawie materiału stymulującego.