Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z matematyki


Kursy przygotowujące do matury z matematyki

Matura Kurs Ilość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018 Standardowy 83 860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!
XXL 130 1380 zł
7 x 220 zł Zapisz się!
Matura 2019 dla Drugoklasistów 60 630 zł
4 x 180 zł Zapisz się!
Matura 2020 dla Pierwszoklasistów 60 630 zł
4 x 180 zł Zapisz się!


Sukces maturalny z matematyki - czy łatwo go osiągnąć?

Bardzo wielu Maturzystów uczęszcza na kursy maturalne z matematyki. Dlaczego? Matematyka składa się z wielu działów, mniej lub bardziej rozbudowanych i skomplikowanych. Jedne działy lubimy, rozumiemy, zadania z innych pozostawiamy na później... Dopiero przed maturą próbujemy nadgonić zaległości. Nie jest to łatwe, bowiem matematykę trzeba nie tylko zrozumieć, ale trzeba także przerobić setki zadań, żeby rozwiązywać je poprawnie i szybko. A to ważne na maturze, gdzie często nie ma czasu, żeby przeliczyć zadanie jeszcze raz. Ścisłe umysły, które swoją przyszłość wiążą z ekonomią lub kierunkami technicznymi, na które jest bardzo wielu chętnych, wiedzą, że ważny jest każdy punkt. Nie ma miejsca na pomyłki. Udział w kursach maturalnych pozwala na powtórzenie całego materiału, przerobienie bardzo dużej ilości zadań, testów, arkuszy maturalnych, co znacząco zwiększa naszą szansę na 100%!


PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z matematyki:

KURS STANDARDOWY (podstawa)

  • Spotkanie 1
   Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
  • Spotkanie 2
   Działania na potęgach i pierwiastkach
  • Spotkanie 3
   Działania na logarytmach. Pojęcie wartości bezwzględnej
  • Spotkanie 4
   Działania na zbiorach i przedziałach liczbowych
  • Spotkanie 5
   Obliczenia procentowe
  • Spotkanie 6
   Pojęcie funkcji i jej własności
  • Spotkanie 7
   Przekształcanie wykresów funkcji
  • Spotkanie 8
   Funkcja liniowa i jej własności
  • Spotkanie 9
   Funkcja kwadratowa i jej własności
  • Spotkanie 10
   Układy równań
  • Spotkanie 11
   Wielomiany
  • Spotkanie 12
   Wyrażenia wymierne
  • Spotkanie 13
   Funkcja wykładnicza
  • Spotkanie 14
   Ciągi liczbowe
  • Spotkanie 15
   Ciąg arytmetyczny i geometryczny
  • Spotkanie 16
   Trygonometria
  • Spotkanie 17
   Geometria analityczna
  • Spotkanie 18
   Planimetria – kąty w okręgu, podobieństwo figur
  • Spotkanie 19
   Planimetria – związki miarowe w figurach płaskich
  • Spotkanie 20
   Graniastosłupy
  • Spotkanie 21
   Ostrosłupy
  • Spotkanie 22
   Bryły obrotowe
  • Spotkanie 23
   Elementy statystyki opisowej
  • Spotkanie 24
   Obliczenia kombinatoryczne
  • Spotkanie 25
   Prawdopodobieństwo

   

  KURS STANDARDOWY (rozszerzenie)

  • Spotkanie 1
   Logika
   Zbiory
   Liczby rzeczywiste
   Wartość bezwzględna
  • Spotkanie 2
   Definicja i ogólne własności funkcji
   Własności funkcji
   Przekształcanie wykresów funkcji SOX, SOY, S00 i translacja
  • Spotkanie 3
   Wykres i własności funkcji liniowej
   Przekształcanie wykresów funkcji
   Równania liniowe
   Równania liniowe z parametrem
   Równania liniowe z wartością bezwzględną
  • Spotkanie 4
   Układy równań liniowych
   Układy równań liniowych z wartością bezwzględną
   Układy równań liniowych z parametrem
  • Spotkanie 5
   Trzy postacie funkcji kwadratowej
   Równania i nierówności kwadratowe
   Równania i nierówności kwadratowe z parametrem
  • Spotkanie 6
   Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną
   Układy równań i nierówności kwadratowych
   Wzory Viete’a
  • Spotkanie 7
   Pojęcie wielomianu
   Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wielomianów
   Twierdzenie Bezout
   Pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu
   Rozkład wielomianu na czynniki
  • Spotkanie 8
   Równania i nierówności wielomianowe
  • Spotkanie 9
   Funkcja wymierna
   Równania i nierówności wymierne
  • Spotkanie 10
   Równania i nierówności wymierne z wartością bezwzględną
  • Spotkanie 11
   Definicja i ogólne własności ciągów
   Ciąg arytmetyczny
   Ciąg geometryczny
   Procent prosty i złożony
  • Spotkanie 12
   Zastosowanie ciągów do rozwiązywania zadań tekstowych
  • Spotkanie 13
   Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
   Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
   Miara łukowa i stopniowa
   Wzory trygonometryczne
   Wzory redukcyjne
   Tożsamości trygonometryczne
  • Spotkanie 14
   Równania i nierówności trygonometryczne
   Równania i nierówności trygonometryczne z wartością bezwzględną
  • Spotkanie 15
   Potęga o wykładniku rzeczywistym
   Funkcja wykładnicza
   Pojęcie logarytmu
   Działania na logarytmach
   Funkcja logarytmiczna
  • Spotkanie 16
   Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych
  • Spotkanie 17
   Równanie prostej w postaci kierunkowej i ogólnej
   Odległość dwóch punktów
   Odległość punktu od prostej
   Równanie okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów, wzajemne położenie okręgu i prostej
   Wektory na płaszczyźnie
  • Spotkanie 18
   Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej
  • Spotkanie 19
   Twierdzenie Talesa
   Jednokładność
   Twierdzenie sinusów i cosinusów
   Iloczyn skalarny wektorów
   Twierdzenie o stycznych
  • Spotkanie 20
   Kąt wpisany i środkowy, twierdzenia o kątach w kole
   Okrąg wpisany i opisany na wielokącie
   Trójkąty, czworokąty, wielokąty
   Symetria osiowa i środkowa, przesunięcie równoległe
  • Spotkanie 21
   Prosta i płaszczyzna
   Graniastosłupy
   Ostrosłupy
  • Spotkanie 22
   Bryły obrotowe
   Przekroje płaskie brył
   Wielościany foremne
  • Spotkanie 23
   Kombinatoryka: permutacja, kombinacja, wariacja bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami
   Doświadczenie losowe
   Prawdopodobieństwo
   Metoda drzew
  • Spotkanie 24
   Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń
   Prawdopodobieństwo całkowite
   Schemat Bernoulliego
  • Spotkanie 25
   Elementy statystyki opisowej
   Miary zgodności, miary rozproszenia

  KURS INTENSYWNY (podstawa)

  • Spotkanie 1
   Liczby rzeczywiste
  • Spotkanie 2
   Ogólne wiadomości o funkcjach
  • Spotkanie 3
   Rodzaje funkcji i ich własności
  • Spotkanie 4
   Wyrażenia algebraiczne
  • Spotkanie 5
   Równania, nierówności i ich układy
  • Spotkanie 6
   Ciągi liczbowe
  • Spotkanie 7
   Trygonometria
  • Spotkanie 8
   Geometria analityczna
  • Spotkanie 9
   Planimetria
  • Spotkanie 10
   Stereometria
  • Spotkanie 11
   Elementy statystyki opisowej
  • Spotkanie 12
   Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka


  KURS INTENSYWNY (rozszerzenie)

  • Spotkanie 1
   Liczby, zbiory, potegi, pierwiastki, wzory skróconego mnożenia, logarytmy, wartość bezwględna, liczby rzeczywiste
  • Spotkanie 2
   Wyrażenia algebraiczne: wielomiany – stopień wielomianu, równość wielomianów, rozklad na czynniki,pierwiastki wielomianu
  • Spotkanie 3
   Równania i nierówności: kwadratowe, wielomianowe, wymierne, logarytmiczne;
   z parametrem, z wartoscią bezwględną
  • Spotkanie 4
   Funkcje i ich własności: szkicowanie wykresów funkcji – przekształcenia wykresów, wyznaczanie dziedziny funkcji, zadania z parametrem, z wartoscią bezwględną.Własności funkcji.
   Funkcje: kwadratowa, logarytmiczna, trygonometryczna, liniowa.
  • Spotkanie 5
   Ciągi: arytmetyczny, geometryczny – wzor rekurencyjny, wyznaczanie sumy czesciowej ciagu, obliczanie wyrazów ciagu
  • Spotkanie 6
   Trygonometria: rozwiązywanie równań i nierówności, tożsamości trygonometryczne, funkcje trygonometryczne, wzory redukcyjne
  • Spotkanie 7
   Planimetria: Związki miarowe w figurach płaskich, obliczanie pól figur płaskich, zadania na dowodzenie. Kąty w kole. Twierdzenia sinusów i cosinusów.
  • Spotkanie 8
   Geometria analityczna: Dzialania na wektorach. Okręgi, proste równoległe
   i prostopadłe, styczne do okręgu. Figury w układzie współrzędnych. Wartość bezwględna.
  • Spotkanie 9
   Stereometria: Obliczanie Pc i V brył. Wyznaczanie kątów. Obliczanie długości odcinków.
  • Spotkanie 10
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka: Własności prawdopodobieństwa, pojęcie drzew stochastycznych, kombinatoryka. Obliczenia statystyczne.
  • Spotkanie 11
   Rozwiązywanie arkuszy maturalnych
  • Spotkanie 12
   Rozwiązywanie arkuszy maturalnych