Centrum Edukacyjne Maturita

Przedmioty na kursach maturalnych

Matura z wos


Kursy przygotowujące do matury z wos

MaturaKursIlość
godzin
Płatność
jednorazowa
Płatność ratalna
(raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2018Standardowy83860 zł
7 x 135 zł
Zapisz się!
XXL1301380 zł
7 x 220 złZapisz się!
Matura 2019dla Drugoklasistów60630 zł
4 x 180 złZapisz się!

WOS  to jeden z przedmiotów, wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak prawo
czy politologia. Instytucje rządowe, ustroje państw, organizacje pozarządowe, Unia Europejska
czy NATO - to tylko część wymagań egzaminacyjnych z zakresu Wiedzy o społeczeństwie.

Wiedza o społeczeństwie – to przedmiot często lekceważony przez maturzystów, uważany za łatwy. Skąd takie myślenie?

Spora część maturzystów uważa, że materiał z WOS-u jest mniej obszerny od pozostałych przedmiotów. Panuje także przekonanie, że „wystarczy orientować się w życiu politycznym i społecznym, a to zagwarantuje zdanie matury z tego przedmiotu”.

Niestety, jak pokazują statystyki, średnia wyników maturalnych z Wiedzy o Społeczeństwie jest bardzo niska. Zatem opinie o łatwej maturze z WOS-u są rozbieżne z rzeczywistością. Wiedza o Społeczeństwie to przedmiot wymagający ugruntowanej wiedzy z wielu ważnych dziedzin takich jak: Prawo, Socjologia, Ekonomia, Polityka, Geografia, Unia Europejska, Stosunki Międzynarodowe. Znajomość tych działów poparta wiedzą i ćwiczeniami maturalnymi daje sukces w postaci dobrego wyniku maturalnego. Do tego należy dodać dynamikę przedmiotu, polegającą na zmianie przepisów prawnych, sytuacji międzynarodowej – co wymaga nieustannego śledzenia, interesowania się wspomnianymi dziedzinami, może to być niezbędne zarówno w zadaniach otwartych i jak i zamkniętych występujących w arkuszu maturalnym.

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zawiera wiedzę i umiejętności wymienione w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego (liceum ogólnokształcącego i technikum), jednak zadania mogą obejmować również zagadnienia z III etapu edukacyjnego – gimnazjum. Warto pamiętać o powtórzeniu wiadomości dotyczących gospodarki, których nie przewiduje podstawa programowa liceum ogólnokształcącego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z około 30 zadań i jest podzielony na test i wypracowanie. W części testowej egzaminu znajdują się materiały źródłowe, np. akty prawne, teksty naukowe i publicystyczne, wykresy i tabele, mapy, ilustracje, czasami druki urzędowe.

W części pisemnej znajdują się trzy tematy wypracowań. Należy wybrać jeden temat, do którego formułujemy wypracowanie, może ono dotyczyć różnych obszarów tematycznych: społeczeństwa, polityki, prawa, stosunków międzynarodowych.

Zapisz się na kurs! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY kursów z wiedzy o społeczeństwie:

KURS STANDARDOWY

 • Spotkanie 1

Test wstępny (45 minut)
Społeczeństwo: rodzina, naród, struktura społeczeństwa, formy organizacji społeczeństw.

 • Spotkanie 2

Społeczeństwo: Prawidłowości życia społecznego, społeczeństwo polskie, problemy społeczne Polski po 1989 roku.
Państwo: Geneza i istota państwa, funkcje i formy państwa, państwo a gospodarka.

 • Spotkanie 3

Test kontrolny – Społeczeństwo. (45 minut)
Demokracja: formy demokracji, obywatel w państwie demokratycznym, modele ustrojowe państw świata, obywatele w państwach niedemokratycznych.

 • Spotkanie 4

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy RP, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, samorząd terytorialny w Polsce.

 • Spotkanie 5

Test kontrolny – Państwo. (45 minut)
Polityka: Myśl polityczna, liberalizm, konserwatyzm, nauka społeczna kościoła.

 • Spotkanie 6

Polityka: faszyzm, komunizm, inne ideologie, partie polityczne w Polsce i na świecie.

 • Spotkanie 7

Prawo: prawo i jego funkcje, prawo naturalne a prawo pozytywne, przepis prawny, a forma prawna, wykładnia prawa, gałęzie prawa, system źródeł prawa w Polsce.

 • Spotkanie 8

Prawo: Publikacja aktów prawnych, elementy prawa cywilnego, karnego, postępowanie karne, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, państwo prawa.

 • Spotkanie 9

Test kontrolny: Polityka i prawo. (50 minut)
Organizacje międzynarodowe: charakterystyka organizacji międzynarodowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacje wyspecjalizowane ONZ.

 • Spotkanie 10

Organizacje międzynarodowe: Rada Europy, NATO, OBWE, OPA, Unia Afrykańska, Europejskie organizacje regionalne.

 • Spotkanie 11

Integracja Europejska: Geneza i rozwój UE, wybrane traktaty europejskie, instytucje UE.

 • Spotkanie 12

Integracja Europejska: wybrane obszary działalności UE, prawo wspólnotowe UE.
Prawa człowieka: pojęcie i geneza praw człowieka, katalog najważniejszych indywidualnych praw człowieka, ochrona praw człowieka.

 • Spotkanie 13

Test kontrolny: Organizacje międzynarodowe i Integracja Europejska. (45 minut)
Prawa człowieka: Regionalne systemy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka, ochrona praw człowieka w Polsce.

 • Spotkanie 14

Problemy współczesnego świata: Demografia, problemy trzeciego świata, problemy ekologiczne, postęp naukowo techniczny, globalizacja.

 • Spotkanie 15

Problemy współczesnego świata: Choroby cywilizacyjne i epidemie, terroryzm.

 • Spotkanie 16

Problemy współczesnego świata (cd.) – terroryzm, wybrane konflikty na świecie, wybrane religie świata.

 • Spotkanie 17

Polska polityka zagraniczna: główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, stosunki Polski z wybranymi państwami.

 • Spotkanie 18

Polska polityka zagraniczna: Polska w ONZ, Polska w UE, Polska w NATO, RE i OBWE.

 • Spotkanie 19

Test kontrolny: Organizacje międzynarodowe, Problemy Współczesnego Świata, Polska polityka zagraniczna. (50min)
Polskie misje wojskowe w XX-XXI wieku.

 • Spotkanie 20

Gospodarka: praca w życiu człowieka, rynek pracy, podstawy przedsiębiorczości.

 • Spotkanie 21

Gospodarka: Pracodawca i pracobiorca – prawa i obowiązki, reklama i marketing, korupcja i szara strefa, podstawy prawa gospodarczego.

 • Spotkanie 22

Bieżące wydarzenia społeczno–gospodarczo–polityczne, analiza.
Spotkanie uwzględnia dynamikę przedmiotu i zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w życiu społecznym i politycznym świata i Europy.

 • Spotkanie 23

Wybrane zagadnienia z historii Polski i Świata XIX–XX–XXI wieku.

 • Spotkanie 24

Test kontrolny  - Powtórzenie wiadomości z wszystkich działów (90minut).
Analiza testów oraz prac pisemnych.

 • Spotkanie 25

Powtórzenie materiału. Ćwiczenia praktyczne, ostatnie wskazówki, wnioski.